Wykład: Rola i znaczenie metod doświadczalnych w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań

IV Wydział Nauk Technicznych zaprasza Państwa na wykład Pana dr inż. MARCINA BOGUCKIEGO w środę 12 GRUDNIA 2018 r. o GODZ. 14:30 w Sali Konferencyjnej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Rozwiązanie innowacyjne jest wynikiem szeregu aktywności naukowych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, prowadzących do uzyskania nowych, unikalnych lub znacznie udoskonalonych cech produktów lub procesów. Typ, rodzaj, czy charakter rozwiązania innowacyjnego wynika najczęściej ze strategii działalności przedsiębiorstwa, przyjętej polityki konkurencyjności i w dużej mierze decyduje o sukcesie komercyjnym przedsięwzięcia.

Zasadniczą przyczyną uniemożliwiającą szybkie opracowanie i wdrożenie innowacji jest brak dostatecznej wiedzy merytorycznej z zakresu prowadzonych badań nad produktem lub procesem. Wiedza merytoryczna jest katalizatorem zmian. Wraz z rozwojem zasobów wiedzy i doświadczenia wzrastają szanse opracowania nowego rozwiązania technologicznego. Jak zatem efektywnie pozyskiwać, weryfikować i stosować wiedzę merytoryczną, tak by znacząco przyspieszyć prace nad innowacjami technologicznymi?

Jednym z popularnych rozwiązań powyższego problemu jest zbiór metod statystycznych, analitycznych oraz planowania doświadczeń, łącznie stanowiący tzw. Metodę Powierzchni Odpowiedzi (ang. Response Surface Methodology). Zasadniczym celem stosowania Metody Powierzchni Odpowiedzi jest konstrukcja modelu matematycznego wyrażającego zależność przyczynowo-skutkową między badaną cechą procesu lub produktu, a czynnikami decydującymi o jej zmienności. Z racji doświadczalnego charakteru pozyskiwania informacji o nieznanej zależności funkcyjnej, konstruowany model matematyczny jest określany mianem modelu empirycznego, a obraz geometryczny badanej zależności – odpowiednio – powierzchnią odpowiedzi. Rolą eksperymentatora jest etapowe odtworzenie równania powierzchni odpowiedzi przez wdrażanie efektywnych programów badań doświadczalnych i adekwatnych im metod statystycznych. Równanie powierzchni odpowiedzi jest zwartym sposobem reprezentacji wiedzy technologicznej wykorzystywanej do doskonalenia jakości procesów i produktów.

Celem wykładu jest popularyzacja wiedzy na temat idei Metody Powierzchni Odpowiedzi, prezentacja efektywnych i wieloetapowych programów badań doświadczalnych stosowanych do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.