WYDAWNICTWO

Powstanie czy Samorząd?
Autor: Ryszard Bender

Monografia stanowi rozważania na temat wyboru drogi do odzyskania niepodległości. Tworząc samorządowe formy władzy, istniały zwłaszcza na Lubelszczyźnie duże szanse na przejęcie władzy przez Polaków, w drodze reformy administracyjnej. Wybuch powstania zniszczył dorobek w tworzeniu polskich rad samorządowych i spowodował ogromną ilość ofiar walk i terroru zaborcy.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1998
Kategoria: inżynierskie

Cena: 5.25 zł

5/5
Wykorzystanie brykietowania do zagospodarowania odpadów
Autor: Gabriel Borowski

Monografia stanowi rozważania na temat wyboru drogi do odzyskania niepodległości. Tworząc samorządowe formy władzy, istniały zwłaszcza na Lubelszczyźnie duże szanse na przejęcie władzy przez Polaków, w drodze reformy administracyjnej. Wybuch powstania zniszczył dorobek w tworzeniu polskich rad samorządowych i spowodował ogromną ilość ofiar walk i terroru zaborcy.

Wydawnictwo: Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: inżynierskie

Cena: 27.30 zł

5/5
Ciernistą drogą
Autor: Mariya Chepil

Europa Środkowa i Wschodnia to wyjątkowy zespół poznawczy, który pasjonuje wielu przedstawicieli rozmaitych nauk humanistyczno-społecznych. Książka pozwala wniknąć głęboko w trudne wspólne dzieje Ukrainy i Polski, które historia najnowsza wielokrotnie łączyła i dzieliła pozostawiając w świadomości i wielką traumę martyrologii, lecz i nadzieję innej, doskonalszej i mądrzejszej przyszłości.

Wydawnictwo: Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: inżynierskie

Cena: 42.10zł

5/5
Oświata (…) społeczności ukraińskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939
Autor: Jerzy Doroszewski

Studium omawiające zagadnienie usytuowania prawnego mniejszości narodowych w Polsce w omawianym okresie, obrazujące ogólną politykę państwa wobec tej części ówczesnego społeczeństwa, jest również opracowaniem odnoszącym się do dziejów społeczności ukraińskiej.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2000
Kategoria: historyczne

Cena: 5.25zł

5/5
Seminaria nauczycielskie w Polsce (…) (1918-1937)
Autor: Jerzy Doroszewski
Jest to szczegółowe i obszerne opracowanie działalności seminariów nauczycielskich w Polsce międzywojennej, od momentu ich powstania, tj. od 1919 roku, do 1937 roku, kiedy to ich miejsce zajęły licea pedagogiczne.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002
Kategoria: historyczne

Cena: 10.50zł
5/5
Słownik biograficzny nauczycieli miasta Lublina w latach 1918-1939
Autor: Jerzy Doroszewski
Ze względu na swą wagę w okresie międzywojennym, w Lublinie istniały wszystkie rodzaje szkół, w tym wiele z nich o zasięgu regionalnym, zapewniały możliwość kształcenia młodzieży miejscowej, jak również z powiatów przyległych. Szkoły wyróżniały się prestiżem i uznaniem, oraz wysokim poziomem kształcenia, dzięki uznanym i cenionym pracownikom nauki. Przedstawiono tu w bardzo zwartej formie dokonania przynajmniej części z ogromnej rzeszy znakomitych pedagogów lubelskich.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2007
Kategoria: inżynierskie

Cena: 10.50zł
5/5

Szkolnictwo miasta Lublina w latach 1918-1939
Autor: Jerzy Doroszewski

Publikacja ukazuje rozwój i funkcjonowanie wybranych działów szkolnictwa Lublina, z uwagi na to, że miasto w okresie międzywojennym ze względu na swą wielkość i rolę społeczno-administracyjną był znaczącym ośrodkiem szkolnictwa.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2004
Kategoria: inżynierskie

Cena: 10.50zł
5/5
Zakłady kształcenia nauczycieli w województwie lubelskim w latach 1918-1939 Autor: Jerzy Doroszewski

Książka omawia kwestię kształcenia kadr nauczycielskich po odzyskaniu niepodległości, kiedy to w wyniku wieloletnich zaniedbań w zakresie szkolnictwa wynikających ze spuścizny doby rozbiorowej wystąpiła konieczność szybkiego przygotowania w pełni kwalifikowanych nauczycieli. Celem szybko wprowadzanej reorganizacji było doskonalenie całego procesu edukacyjnego zgodnego z potrzebami czasu i wymogami postępu pedagogicznego.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1999
Kategoria: historyczne

Cena: 2.10zł

5/5

Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne
Autor: Paweł Fajgielski

W związku z ogromnym postępem ostatnich lat, nastąpił również wzrost zagrożenia dla sfery prywatności użytkowników telekomunikacji. Praca stanowi monograficzne ujęcie problematyki prawnej ochrony danych osobowych.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2003
Kategoria: inżynierskie

Cena: 5.25zł

5/5

Ekologia roślin naczyniowych Lubelszczyzny
Autor: Dominik Fijałkowski

Podstawę pracy tworzą opisy poszczególnych gatunków, uwzględniające powiązania zwłaszcza ze stosunkami wodnymi, glebowymi, fizjologicznymi, fitosocjologicznymi i florystycznymi. Podano też niektóre dane dotyczące rozmieszczenia na Lubelszczyźnie. Książka powstała z myślą, że przyczyni się do poznania ekologii roślin dziko rosnących w Polsce i pozwoli uniknąć niedoboru tej znajomości zwłaszcza w łąkarstwie, leśnictwie, uprawie roślin leczniczych oraz rolnych. Przyczyni się globalnie do znacznego podniesienia produkcji roślinnej.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: przyrodnicze

Cena: 26.25zł

5/5

Flora roślin naczyniowych Roztoczańskiego Parku Narodowego
Autor: Dominik Fijałkowski

Monografia jest syntetycznym opracowaniem dzikiej flory zarówno naczyniowej, jak i porostów, mszaków i grzybów Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jest to praca pionierska, źródłowa i wszechstronnie zredagowana. Pierwszy raz pogrupowano tu gatunki roślin występujących po obu stronach doliny Wieprza, w otulinie Parku i w jego granicach.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: przyrodnicze

Cena: 26.25zł

5/5

Lubelszczyna i jej geobotanicy
Autor: Dominik Fijałkowski

W publikacji opracowano biografie siedemdziesięciu geobotaników, którzy wnieśli liczący wkład do poznania szaty roślinnej Lubelszczyzny. Praca dotyczy również badań roślin naczyniowych Lubelszczyzny.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2005
Kategoria: historyczne

Cena: 10.50zł

5/5

Ochrona przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie
Autor: Dominik Fijałkowski

W publikacji omówiono aktualny stan ochrony przyrody i środowiska naturalnego na Lubelszczyźnie Przedstawione dane wynikają z wieloletnich badań. Opracowano zagadnienia historii ochrony przyrody, ochronę gatunkową roślin, pomniki przyrody, rezerwaty, parki narodowe, p. krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, problemy ochrony flory i zdrowia człowieka. Podano główne problemy ochrony skał, powietrza, wody, zagrożenia ze strony hałasu, metali ciężkich, udział organizacji społecznych w działaniach na rzecz ochrony przyrody, środowiska oraz waloryzacje przyrodniczą gmin.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2003
Kategoria: inżynierskie

Cena: 10.50zł

5/5

Rośliny lecznicze na Lubelszczyźnie
Autor: Dominik Fijałkowski, Elżbieta Chojnacka-Fijałkowska

Praca powstała ze względu na niesłabnące zainteresowanie ziołolecznictwem, od starożytności po średniowiecze, a zwłaszcza współcześnie. Jest to szerokie i szczegółowe opracowanie dotyczące: ochrony roślin leczniczych, ich ekologii, warunków uprawy, możliwości eksploatacyjnych, charakterystyki ekologicznej i fitosocjologicznej. Książka zawiera alfabetyczny wykaz nazw łacińskich i polskich, opisy i zastosowanie roślin leczniczych oraz trujących.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2009
Kategoria: inżynierskie

Cena: 63.00zł

5/5
Szata roślinna Poleskiego Parku Narodowego Autor: Dominik Fijałkowski
Praca przedstawia wyniki badań florystycznych, fitosocjologicznych, ekologicznych oraz nad ochroną Poleskiego Parku Narodowego. Badania terenowe prowadzono metodą Braun-Blanquta. Opracowana została kwestia zmiany stanu zadrzewienia wraz z przekształcającym się systemem własności lasów PPN z własności chłopskiej na własność państwową, co wiąże się z drastyczną zmianą gospodarki lasami.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2007
Kategoria: przyrodnicze

Cena: 10.50zł

5/5

Świerk pospolity Picea abies (L.) Karst. na Lubelszczyźnie
Autor: Dominik Fijałkowski, Grażyna Topolska

Jest to obszerne i szczegółowe opracowanie gatunku budzącego od dawna zainteresowanie leśników, geobotaników i systematyków. Świerk pospolity stanowi ciekawy obiekt badań nad jego dużą zmiennością, wędrówkami i wymaganiami ekologicznymi. Kwestie te są szczególnie aktualne na Lubelszczyźnie.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002
Kategoria: inżynierskie

Cena: 10.50zł

5/5

Grzyby Lubelszczyzny – tom I
Autor: Zofia Flisińska

Monografia jest obszernym i wyczerpującym zbiorem dotychczasowej wiedzy o grzybach wielkoowocnikowych Lubelszczyzny, odpowiadającym założeniom powszechnej inwentaryzacji przyrody kraju i podsumowania dorobku badań mikologicznych na koniec XX wieku. Uwzględnione tu dane pochodzą z lat 1876 – 2000. Praca dwutomowa, opatrzona mapami oraz barwnymi zdjęciami.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2004
Kategoria: przyrodnicze

Cena: 21.00zł

5/5

Grzyby Lubelszczyzny – tom II
Autor: Zofia Flisińska

Monografia jest obszernym i wyczerpującym zbiorem dotychczasowej wiedzy o grzybach wielkoowocnikowych Lubelszczyzny, odpowiadającym założeniom powszechnej inwentaryzacji przyrody kraju i podsumowania dorobku badań mikologicznych na koniec XX wieku. Uwzględnione tu dane pochodzą z lat 1876 – 2000. Praca dwutomowa, opatrzona mapami oraz barwnymi zdjęciami.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2004
Kategoria: przyrodnicze

Cena: 21.00zł

5/5

On the necessary and sufficient conditions for extremes of invariants
Autor: Jerzy Grycz

Przedmiotem są dowolne niezmienniki (funkcje) dane w przestrzeni n-wymiarowej. Celem analizy jest sformułowanie efektywnych koniecznych i dostatecznych warunków istnienia ich ekstremów. Praca zawiera przykład liczbowy.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: inżynierskie

Cena: 16.80zł

5/5
Ignacy Lubowiecki. Pamiętniki Autor: Norbert Kasperek
Jest to opis młodości i lat męskich bohatera na tle historii Polski od czasów St. Augusta Poniatowskiego do roku 1830 – jako egzemplifikacja losów pierwszego pokolenia Polaków żyjących bez własnej państwowości.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1997
Kategoria: literackie

Cena: 5.25zł

5/5

Złotnicy lubelscy
Autor: Aleksandra J. Kasprzak

Książka zawiera ważne i interesujące wyniki badawcze, jest najpełniejszym i najdokładniejszym spisem złotników lubelskich. Zawarty tu materiał pozwala nie tylko na weryfikacje publikowanych dotychczas materiałów na temat złotników lubelskich, ale też przynosi szereg dotąd niepublikowanych not biograficznych. W pracy został również wykorzystany materiał zawarty we wcześniejszych opracowaniach, co daje w sumie kompendium obecnej wiedzy o złotnikach lubelskich.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: historyczne

Cena: 44.10zł

5/5

Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918
Autor: Albin Koprukowniak

Zamieszczone tu studia poszukują odpowiedzi na pytanie o dzieje społeczności lokalnych, podkreślając różne strony bytu małych miejscowości, ośrodków zapóźnionych w rozwoju cywilizacyjnym, widocznym w charakterze ulic, domów mieszkalnych, braku elementarnych urządzeń komunalnych, słabej mobilności mieszkańców. Książka omawia rodzącą się aktywność społeczno-gospodarczą, przemiany demograficzne, przejawy życia kulturalno-oświatowego i religijnego.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002
Kategoria: inżynierskie

Cena: 10.50zł

5/5

Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku
Autor: Albin Koprukowniak, Zofia Gołębiowska

Czternaście opracowań dotyczących ziemiaństwa polskiego, monumentalny zbiór dziejów tej warstwy społecznej w XIX i XX wieku, dostarczają solidnej wiedzy w obranym zakresie, są znakomitą kontynuacją wcześniejszych publikacji Autorów.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2008
Kategoria: historyczne

Cena: 15.75zł

5/5

Na wygnańczym szlaku
Autor: Mariusz Korzeniowski

Książka omawiająca działalność CKO obejmującą akcję ratowniczą ludności polskiej. Obiektem zainteresowań Centralnego Komitetu Obywatelskiego guberni Królestwa Polskiego stała się polska ludność uchodźcza, która znalazła się w głębi Rosji.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2001 Kategoria: inżynierskie

Cena: 5.25zł

5/5

Paraverbale Ausdrücke als Gestaltungsmittel der Textsorte Comic am Beispiel der Reihe Asterix
Autor: Jolanta Krieger

Treścią monografii jest kompleksowa charakterystyka zbioru niemieckich zjawisk parawerbalnych występujących w wybranym tekście komiksowym (Asteriks), lingwistyczny opis szczególnego rodzaju tekstu o charakterze multimedialnym w aspekcie dynamicznym, a więc jako kompleksu działań o charakterze multimedialnym. Jest próbą wyszczególnienia, opisu i wyjaśnienia roli wyrażeń parawerbalnych tekstu reprezentatywnego dla występowania tych wyrażeń w aspektach: gramatycznym, semantycznym i pragmatycznym.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2003
Kategoria: literackie

Cena: 10.50zł

5/5
Kulturowe wyzwania XXI wieku Autor: Urszula Kusio
Szkic z socjologii, antropologii i psychologii społecznej. Książka dowodzi, że nigdy w dotychczasowym rozwoju społecznym człowieka nie było tylu złożonych i wzajemnie od siebie zależnych czynników, kształtujących jego los. Tę złożoność określa się globalizacją.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2005
Kategoria: inne

Cena: 10.50zł

5/5

Człowiek wobec rewolucji i terroru
Autor: Eugenia Łoch

Jest to kolejna część cyklu badań poświęconych sytuacji człowieka we współczesnym świecie. Treść obejmuje: – utrwalanie kataklizmów przez historyków, twórców literatury, pamiętnikarzy, reporterów, dziennikarzy; – problem rozpiętości czasowej zdarzeń autentycznych i fikcjonalnych; – jakość i przestrzenność opisywanych zdarzeń. Bohaterami są postacie historyczne, ludzie autentycznie przeżywający zbiorowe i indywidualne tragedie różnych ras i narodowości oraz postacie literackie.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2005
Kategoria: literackie

Cena: 10.50zł

5/5
Człowiek wobec wyzwań humanistycznych i cywilizacyjnych współczesnego świata Autor: Eugenia Łoch, Anna Kalinowska
Głównym tematem książki jest człowiek widziany w kategoriach filozoficznych, antropologicznych, psychologicznych, medycznych i literackich. Rozważania koncentrują się na ludzkiej egzystencji we współczesnym świecie pełnym konfliktów, wynikających ze sprzeczności interesów narodowych i ogólnoludzkich, chaosu, destrukcji i katastroficznego profetyzmu.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2004
Kategoria: literackie

Cena: 10.50zł

5/5

Słowacki w literaturze i kulturze XIX i XX wieku
Autor: Eugenia Łoch

Tom studiów, obok nieco odmiennych spojrzeń na dzieło poetyckie J. Słowackiego, w porównaniu z dotychczasowymi pracami, zawiera przede wszystkim szkice i rozprawy, dotyczące recepcji i wpływu Słowackiego na późniejsze pokolenie polskich twórców, piszących w okresie Młodej Polski i później.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002
Kategoria: literackie

Cena: 10.50zł

5/5

Stefan Żeromski i jego współcześni
Autor: Eugenia Łoch

Jest to pokłosie konferencji naukowej, obejmuje artykuły i szkice posiadające charakter porównawczy oraz teksty dotyczące pisarzy, którzy żyli i tworzyli współcześnie z Żeromskim, zarówno z pokolenia pozytywistów, jak i modernistów.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2000
Kategoria: inżynierskie

Cena: 10.50zł

5/5
Louis Faury (1874-1947) Przez chwałę do zapomnienia Autor: Lech Maliszewski
Bohaterem monografii jest Louis Augustyn Joseph Faury (1874-1947), zasłużony dla Polski Francuz, którego losy zapadły się w mroku zbiorowej niepamięci, chociaż blisko związany był z wieloma istotnymi w dziejach Francji i Polski wydarzeniami. Dramat losów Faury’ego dobrze odzwierciedla ogólny stan nierzadko trudnych relacji francusko-polskich. Oficerem, który, zdaje się bezgranicznie poświęcił się i Francji i Polsce, niejednokrotnie posłużono się w relacji bieżącej polityki, przy czym podejrzewany i oskarżany był przez obie strony. Ta książka przywraca Jego imię świadomości zbiorowej, ukazując pogmatwane zdarzenia historii osobistej Faury’ego wtopionej w tornado zdarzeń Wielkiej Historii.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2010
Kategoria: historyczne

Cena: 31.50zł

5/5

Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki
Autor: Mariusz Mazur

Jest to opracowanie scenariusza, jakim mogli posługiwać się twórcy propagandy, czy raczej decydenci polityczni, jest to również prezentacja ówczesnego języka – częste odwoływanie się do cytatów z prasy. Studium to opiera się w głównej mierze na prasie z lat 1964-70, na dziennikach i czasopismach partii politycznych, stowarzyszeń światopoglądowych, prasie wojskowej i młodzieżowej.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2004
Kategoria: inżynierskie

Cena: 10.50zł

5/5

Porosty (Lichenes) tom II – Rodzina Lecanoraceae
Autor: Józef Motyka

Jest to opracowanie scenariusza, jakim mogli posługiwać się twórcy propagandy, czy raczej decydenci polityczni, jest to również prezentacja ówczesnego języka – częste odwoływanie się do cytatów z prasy. Studium to opiera się w głównej mierze na prasie z lat 1964-70, na dziennikach i czasopismach partii politycznych, stowarzyszeń światopoglądowych, prasie wojskowej i młodzieżowej.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1996
Kategoria: przyrodnicze

Cena: 2.10zł

5/5

Świadectwo i tendencja
Autor: Małgorzata Nossowska

Książka zawiera odtworzenie obrazu Francji konstruowanego przez wybrane czasopisma warszawskie, które były niejednokrotnie podstawowym źródłem wiedzy o tym kraju i jako takie w znacznym stopniu wpływały na funkcjonujący powszechnie jego wizerunek, tworząc pewne schematy myślenia o Francji. Jednocześnie prasa odzwierciedlała panujące o Francji i Francuzach opinie, tej części społeczeństwa, która miała wpływ i dostęp do jedynego w tym okresie powszechnego medium – prasy i to zarówno jako twórcy, jak i odbiorcy przekazów.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2001
Kategoria: inne

Cena: 10.50zł

5/5

Historia teorii eksperymentu
Autor: Wiktor Oktaba

Książka przeznaczona jest dla czytelników interesujących się statystyką matematyczną, a głównie teorią eksperymentu i jej zastosowaniem w wielu dyscyplinach naukowych. Praca ma charakter historyczno-przeglądowy. Obejmuje histerię doświadczalnictwa w szerokim sensie z uwzględnieniem rysu historycznego wkładu Polaków. Zwraca uwagę na poszczególne układy eksperymentalne. Przedstawione przykłady mogą zainteresować czytelnika korzystającego w praktyce z układów eksperymentalnych.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002
Kategoria: inżynierskie

Cena: 10.50zł

5/5

Opowieści akademickie i morały
Autor: Wiktor Oktaba

Książka przeznaczona jest dla czytelników interesujących się statystyką matematyczną, a głównie teorią eksperymentu i jej zastosowaniem w wielu dyscyplinach naukowych. Praca ma charakter historyczno-przeglądowy. Obejmuje histerię doświadczalnictwa w szerokim sensie z uwzględnieniem rysu historycznego wkładu Polaków. Zwraca uwagę na poszczególne układy eksperymentalne. Przedstawione przykłady mogą zainteresować czytelnika korzystającego w praktyce z układów eksperymentalnych.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2008
Kategoria: inżynierskie

Cena: 15.75zł

5/5

Etyka… w nauce, w polityce, w medycynie, w biznesie…
Autor: Edmund K. Prost

Materiały z sesji naukowej organizowanej w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki i Techniki. Są to cztery opracowania przedstawicieli nauki lubelskiego ośrodka naukowego, każde z nich dotyczy osobnych rozdziałów naszego życia społecznego i osobistego.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2003
Kategoria: inne

Cena: 5.25zł

5/5

Probabiliści, statystycy, matematycy, ekonometrycy i biometrycy od starożytności do 2000 r.
Autor: Wiktor Oktaba

Książka obejmuje szkic historyczny rozwoju rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju statystyki w Polsce, a przede wszystkim 275 biogramów nieżyjących probabilistów, statystyków matematyków i biometryków od czasów antycznych do 2000 roku.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2002
Kategoria: inne

Cena: 10.50zł

5/5

Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863-1905)
Autor: Witold Rodkiewicz

Monografia analizuje politykę narodowościową władz carskich w regionie, który w polskiej historiografii jest nazywany „Kresami”. Głównym obiektem analizy jest polityka wobec Polaków, którzy byli przez władze carskie uważni za główną, a na początku rozpatrywanego okresu jedyną, narodowość, która mogła zagrozić rosyjskiemu panowaniu w regionie i zapobiec jego integracji z Rosją.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1998
Kategoria: historyczne

Cena: 10.50zł

5/5

Nad Turią i Stochodem
Autor: Halina Stachyra

Monografia jest obrazem historycznej polskiej obecności na Kresach Wschodnich. Obejmuje dzieje średniej własności ziemskiej w Zaturcach, w powiecie horochowskim. Obok losów czterech zaturzeckich rodów ziemiańskich, wprowadzono informacje o pięciu rodzinach ziemiańskich. Przedstawicielami drobnej własności rolnej są rodziny żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Książka bogato zdobiona ilustracjami.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2008
Kategoria: historyczne

Cena: 63.00zł

5/5

Klucz szczebrzeski Ordynacji Zamojskiej w XVII i XVIII wieku
Autor: Agnieszka Beata Sidorowska

Opracowanie to ukazuje szeroki obraz zjawisk gospodarczych, społecznych i demograficznych towarzyszących tworzeniu się i rozwojowi klucza szczebrzeskiego Ordynacji Zamojskiej na tle przemian gospodarczych zachodzących w latyfundiach na przestrzeni dwóch wieków istnienia.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2009
Kategoria: historyczne

Cena: 21.00zł

5/5

Chełmska Dyrekcja Naukowa
Autor: Dariusz Szewczyk

Jest to opracowanie bardzo ciekawego zagadnienia dotyczącego Chełmskiej Dyrekcji Naukowej. Drobiazgowo przedstawiona działalność tej instytucji ukazała dzień powszedni funkcjonowania szkolnictwa nie tylko na polu naukowym, ale także dyscyplinarno-wychowawczym, w niezwykle trudnej epoce naszych dziejów narodowych, w latach 1864-1918.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2012
Kategoria: inżynierskie

Cena: 24.10zł

5/5

Lublin w czasie powstania listopadowego
Autor: Dariusz Taźbirek

Książka omawia rolę Lublina, jaką miasto odegrało w czasie powstania. Jest to obszerne opracowanie dotyczące organizacji siły zbrojnej i zaopatrzenia wojska, działalności władz administracyjnych i samorządowych, omówiono reakcję mieszkańców miasta na wybuch powstania, stosunek społeczeństwa do władz powstańczych i okupacyjnych oraz jego udział w składaniu ofiar dobrowolnych i zaspakajaniu potrzeb materialnych wojska powstańczego, a później rosyjskiego. Ukazano tu rolę i znaczenie prasy oraz organizację ruchu patriotycznego w Lublinie, przedstawiono straty poniesione przez miasto w wyniku dodatkowych świadczeń mieszkańców, kontrybucji, pożarów i rabunków podczas okupacji rosyjskiej.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2009
Kategoria: inżynierskie

Cena: 21.00zł

5/5

Porosty (Lichenes) tom III – Rodzina Lecanoraceae
Autor: Józef Motyka

Jest to zestawienie wyników trzydziestoletnich badań nad polskimi i europejskimi gatunkami porostów z rodziny Lecanoraceae, w wersji polskiej jak i łacińskiej.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1996 Kategoria: przyrodnicze

Cena: 2.10zł

5/5

Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Małopolsce od połowy XIX do końca XX wieku
Autor: Beata Tworek

Książka powstała w oparciu o źródła pamiętnikarskie i literaturę piękną, jest socjologicznym spojrzeniem na kulturę zdrowotną, ukazuje jej swoisty i złożony charakter, poszerza całościową wiedzę nt. uwarunkowań i rozwoju kultury zdrowotnej w ciągu długiego czasu w Małopolsce.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2007
Kategoria: historyczne

Cena: 10.50zł

5/5

Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian
Autor: Mariola Tymochowicz

Książka stanowi zgromadzoną bogatą i wiarygodną bazę dokumentacyjną, która jest bardzo dobrą podbudową dla omawianej problematyki, a w przyszłości może być wielokrotnie wykorzystywana do dalszych analiz. Monografia obrazuje konfrontację tradycji ze współczesnością, adaptację i kontynuację zjawisk tradycyjnych, przedstawia innowacje i modernizacje strukturalne i funkcjonalne. Wyjaśnia niezwykle istotne pojęcia dla uściślenia językowego i funkcjonalnego terminów: obyczaj, obrzęd, zwyczaj, rytuał, uroczystość, ceremonia oraz święto.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2012
Kategoria: inżynierskie

Cena: 26.25zł

5/5

Eyetracking w przestrzeniach edukacji medialnej
Autor: Rafał Wawer

Eyetracking jest zespołem technik badawczych, przeznaczonych do pomiaru, rejestracji i analizy danych o położeniu i ruchu gałek ocznych. Eyetrackin dostarcza ilościowych danych pomiarowych, nie odwołując się do subiektywnych werbalnych relacji badanego. Bazuje na obiektywnych procesach psychofizycznych i neuropsychicznych towarzyszących aktywizacji, przetwarzaniu informacji wzrokowej oraz reakcjom okoruchowym na odbierane bodźce. Książka wychodzi naprzeciw zainteresowaniu tym zagadnieniom

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2014
Kategoria: inżynierskie

Cena: 31.50zł

5/5

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku.
Autor: Rafał Wawer, Magdalena Pakuła

Rozwój technologii teleinformatycznych ma wpływ na inne spojrzenie na edukację. Dostępne na rynku oprogramowanie pozwala niewielkim nakładem kosztów zainstalować w placówkach edukacyjnych platformę e-learningową. Postęp w tej dziedzinie nauczania następuje również ze względu na zwiększenie przepustowości łączy jak również powszechny dostęp do Internetu. Dla dzisiejszej młodzieży e-learning jest naturalnym sposobem zdobywania, utrwalania informacji. Narzędzia, które służą do organizacji kursów on-line, dają możliwość tworzenia ich w prosty i przejrzysty sposób. Służą one do podniesienia jakości kształcenia.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2014
Kategoria: inżynierskie

Cena: 31.50zł

5/5

Stopnica. Dzieje miasta i zamku .
Autor: Elżbieta Wierzbicka

Książka jest poświęcona dziejom niewielkiej miejscowości położonej w województwie sandomierskim oraz jej najważniejszym zabytkom, od lokacji miasta przez Kazimierza Wielkiego, w zasadzie do 1945 r. W szczególności zwrócono uwagę na poczynania kolejnych starostów, funkcjonowanie władz miejskich, sprawy obronności miasta i dawnej stacji królewskiej oraz jej przekształcenia w barokową a następnie klasycystyczną rezydencję oraz dzieje fundacji reformackiej.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2012
Kategoria: inżynierskie

Cena: 21.55zł

5/5
Stanowisko prasy brytyjskiej wobec sprawy polskiej w czasie pierwszej wojny światowej Autor: Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska
Monografia przedstawia stanowisko, jakie wobec zupełnie nie znanego szerokiej opinii publicznej problemu, jakim była sprawa przyszłości państwa polskiego, zajmowała prasa brytyjska w czasie trwania zmagań wojennych w latach 1914-1918. Wykazano jak do tej zupełnie nie znanej problematyki ustosunkowywała się prasa – z jednej strony obozu zwolenników prowadzenia wojny, jak również tych gazet, które głosiły konieczność jej jak najszybszego zakończenia.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2003
Kategoria: inżynierskie

Cena: 10.50zł

5/5

Przeobrażenia technologiczne i własnościowe na wsi lubelskiej w latach 1864-1914. Studium miejsca-Majdan Krasieniński.
Autor: Halina Stachyra

W 150 rocznicę uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim i w „roku kolbergowskim” Autorka proponuje monografię, która przedstawia na przykładzie Majdanu Krasienińskiego, wsi powstałej na zlicytowanym majątku Krasienin z okolic Lublina, proces tworzenia się nowożytnej wsi lubelskiej. Praca ta nie jest zwykłym opracowaniem historii miejscowości o charakterze regionalistycznym lecz prezentacją życia materialnego Majdanu Krasienińskiego na tle doniosłych przemian jakie przyniosło chłopom uwłaszczenie.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2015
Kategoria: inżynierskie

Cena: 42.00zł

5/5

Emancypacja zwierząt?
Autor: Eugenia Łoch, Agnieszka Trześniewska

Książka ta ma charakter interdyscyplinarny; głos w dyskusji na temat zwierząt zabierają nie tylko literaturoznawcy, ale także etycy, osoby walczące o ich prawa, kulturoznawcy, językoznawcy i historycy. Autorzy odwołując się do najnowszych badań z kręgu studiów nad zwierzętami (animal studies), porzucają perspektywę antropocentryczną, starając się postrzegać zwierzęta w sposób podmiotowy, dostrzegając ich niezawinione cierpienie, a także metaforyczne wołanie o litość.

Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2015
Kategoria: inżynierskie

Cena: 21.00zł

5/5