Konferencja naukowa: Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku
Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Czwartorzędu, Sekcja Lessu
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Archeologii
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie, Muzeum Przyrodnicze
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie, Instytut Nauk Geologicznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Lubelski
Lubelskie Towarzystwo Naukowe
XXI Terenowe Seminarium
Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej
M e t o d y k a    r e k o n s t r u k c j i     z mi a n    k l i m a t u   i   ś r o d o w i s k a    z a p i s a n y c h   w   p o k r y w a c h     l e s s o w y c h
dedykowane pamięci wybitnych badaczy lessów
Prof. Adama Malickiego i Prof. Henryka Maruszczaka
pod honorowym patronatem
JM Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Jarosław, woj. podkarpackie
6-8 października 2022 r.
Komitet Naukowy:
JM Rektor UMCS Radosław Dobrowolski, Jerzy Nawrocki, Andriy Bogucki, Lidiya Dubis, Zdzisław
Jary, Maryna Komar, Larissa Kulakovska, Maria Łanczont, Przemysław Mroczek, Marta PołtowiczBobak, Bogdan Ridush, Sławomir Terpiłowski
Komitet organizacyjny:
Jerzy Nawrocki (przewodniczący), Maria Łanczont (wiceprzewodnicząca), Przemysław Mroczek
(wiceprzewodniczący), Zdzisław Jary (wiceprzewodniczący), Beata Hołub (sekretarz), Karol
Standzikowski (sekretarz), Marta Połtowicz-Bobak, Maryna Komar, Dariusz Bobak
Uczestnicy Seminarium: Vladimir Bakhmutov, Dariusz Bobak, Andriy Bogucki, Jan Dzierżek,
Stanisław Fedorowicz, Leszek Gawrysiak, Piotr Gębica, Beata Hołub, Zdzisław Jary, Maryna Komar,
Marcin Krawczyk, Oleksii Krokhmal, Larissa Kulakovska, Maria Łanczont, Leszek Marks,
Przemysław Mroczek, Dorota Nalepka, Jerzy Nawrocki, Jarosław Pietruczuk, Marta Połtowicz-Bobak,
Jerzy Raczyk, Cyprian Seul, Jacek Skurzyński, Renata Stachowicz-Rybka, Iwona Stan-Kłeczek, Karol
Standzikowski, Marcin Szymanek, Łukasz Tchórzewski, Artur Teodorski, Olena Tomeniuk, Barbara
Woronko, Paweł Zieliński, Bogdan Żogała