Jubileusz 15-lecia lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk

Przypadąjca w tym roku jubileuszowa uroczystość 15-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie połączona z 33 Sesją Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału oraz z jubileuszem 45-lecia Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Uroczystości odbyły się 27 listopada 2013 roku w Instytucie Agrofizyki PAN. Z pośród 150 zaproszonych gości, obecni byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz reprezentanci świata nauki i biznesu. Wśród uczestników byli tak znakomici goście jak m.in. Prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Michał Kleiber, Wojewoda Lubelski – Jolanta Szołno-Koguc. W trakcie Sesji zaistniała niepowtarzalna możliwość poznania w zarysie historii powstawania i działalności Oddziału Lubelskiego PAN, jak i Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Dodatkowym wzruszeniem i akcentem uroczystości był obchodzony jubileusz 80-lecia urodzin prof. Jana Glińskiego, wieloletniego dyrektora I.A. PANi prezesa Oddziału PAN w Lublinie, obecnie wiceprezesa Oddziału PAN w Lublinie.
Oddział PAN w Lublinie został utworzony 15 lat temu, jako jeden z 7. , najmłodszy, terenowy i jedyny po prawej stronie Wisły oddział Polskiej Akademii Nauk. Inne Oddziały powstały w: Krakowie (1957 r.), Wrocławiu (1970 r.), Poznaniu (1972 r.), Katowicach (1974 r.), Łodzi (1977 r.) i Gdańsku (1980 r.). Lubelski oddział PAN ma swoje korzenie historyczne, ma swoich protoplastów jakimi są dawne ośrodki naukowe w Zamościu, w Puławach, w Lublinie, jest więc kontynuatorem bogatych tradycji. Prezesami Oddziału byli profesorowie Zbigniew Lorkiewicz, Jan Gliński, a obecnie Tomasz Trojanowski. Oddział aktualnie liczy 13 członków PAN. Oddział pełni funkcję integracyjną w stosunku do życia naukowego regionu lubelskiego poprzez aktywną działalność 18 komisji, skupiających ok. 700 członków, w tym 134 zagranicznych. Komisje reprezentują szeroki wachlarz dziedzin nauki, począwszy od rolnictwa, poprzez technikę, historię, prawo, politologię, meteorologię, biotechnologię, środowisko przyrodnicze, ekonomię, architekturę, kulturę, medycynę, aż po teologię. Oddział organizuje sesje, konferencje i seminaria naukowe, wydaje publikacje, utrzymuje kontakty z placówkami i naukowcami zagranicznymi: Francji, Holandii, Ukrainy, Białorusi, Włoch. Francji, Holandii, Niemiec, Rumunii, USA, Japonii, Rosji, Litwy, Łotwy. Przedstawiciele tych krajów są członkami Komisji Oddziału i zespołów redakcyjnych ich wydawnictw oraz uczestniczą w organizowanych przez nie konferencjach naukowych. Oddział utrzymuje kontakty z 42 placówkami naukowymi i uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi oraz władzami administracyjnymi regionu. Od początku działalności aktywnie współpracuje z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, uzyskując pomoc w organizacji konferencji naukowych i korzystając z obsługi administracyjnej. Na podkreślenie zasługuje współpraca z placówkami i naukowcami zagranicznymi, a w szczególności – z racji sąsiedztwa – na Ukrainie. Przy Oddziale została ustanowiona 10 lat temu Fundacja pod nazwą Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie – Nauka i Rozwój Lubelszczyzny.