prof. dr hab. Tadeusz Baszyński

Urodził się 15 października 1926 roku w Koźminie Wielkopolskim. W 1951 roku uzyskał tytuł magistra na studiach chemicznych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Równocześnie, w 1950 roku zatrudniono go w Akademii Medycznej w Białymstoku, a od 1957 roku pracuje w Katedrze Fizjologii Roślin UMCS w Lublinie. W 1960 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, a w 1964 r. obronił pracę habilitacyjną. Wkrótce potem, w 1966 r., objął funkcję kierownika Zakładu Metabolizmu Roślin funkcjonującego w obrębie Katedry Fizjologii Roślin UMCS. W 1973 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 – profesora zwyczajnego. Jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu fizjologii roślin. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim struktura i funkcja aparatu fotosyntetycznego roślin wyższych, szczególnie w warunkach stresu środowiskowego, głównie stresu nadmiaru metali ciężkich. W tym zakresie badań Profesor i jego współpracownicy stali się wiodącą grupą badawczą, również na skalę światową. Prywatnie był znakomitym znawcą historii architektury, szczególnie sakralnej, cenił sobie literaturę historyczną i pamiętnikarską, był aktywnym turystą (cyklistą). W latach 1973-1982 pełnił wiele funkcji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej – dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 1966-1972, dyrektora Instytutu Biologii 1973-1981, kierownika Zakładu Fizjologii Roślin 1974-1997, rektora UMCS 1981-1982 (uzyskał w wyborach ponad 70% głosów w pierwszej turze). W maju 1982 roku został odwołany ze stanowiska rektora za niesubordynację (odmówił odwołania ze względów politycznych dziekanów Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Wydziału Prawa i Administracji). Oprócz kierowania pracami LTN pełnił odpowiedzialne funkcje w Komitecie Obywatelskim (1989-1990), Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej, Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Towarzystwie Naukowym Warszawskim, Komitecie Botaniki PAN, Komitecie Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN, i wiele innych. Był członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem honorowym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN. Za swe osiągnięcia naukowe był kilkakrotnie nagradzany zarówno nagrodami resortowymi, jak i Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżęm Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniono go także medalem Pro Ecclesia et Pontifice (2004) oraz medalem im. Michała Oczapowskiego (2005) nadawanym przez V Wydział PAN. W 1998 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej nadał mu tytuł doktora honoris causa, a w 2004 roku przyznał medal „Zasłużony dla UMCS”. Zmarł 15 października 2009 roku.