Gala wręczania Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Profesora Edmunda Prosta jest współfinansowana ze środków Miasta Lublin


Regulamin
Lubelskiej Dorocznej Nagrody Naukowej
im. Prof. Edmunda Prosta


Regulamin określa sposób przyznawania Lubelskiej Dorocznej Nagrody Naukowej im. Prof. Edmunda Prosta „Premium Scientiarum Lublinense” ustanowionej na podstawie uchwały Zarządu Głównego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Kolegium Rektorów Uczelni Lubelskich.

1. Nagroda, indywidualna lub zespołowa, jest przyznawana corocznie w grudniu za osiągnięcie uzyskane w roku akademickim poprzedzającym datę przyznania nagrody, tj. w okresie od 1 października do 30 września, niewyróżnione żadną inną nagrodą.

abelevatorshoes.com

2. Nagroda jest przyznawana przedstawicielowi lubelskiego środowiska naukowego za następujące osiągnięcia:
a) pracę badawczą cechującą się oryginalnością i wysokimi walorami naukowymi,
b) publikację książkową lub monografię mającą szczególną wartość poznawczą i cechującą się oryginalnością treści i formy,
c) wynalazki lub udoskonalenia techniczne cechujące się oryginalnością i szczególną wartością.

3. Nagrodę w formie dyplomu i określonej każdorazowo kwoty pieniężnej przyznaje Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego na podstawie wniosku Kapituły Nagrody, którą tworzą Prezes LTN oraz rektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Politechniki Lubelskiej.

4. Wnioski o przyznanie nagrody wraz z odpowiednim uzasadnieniem oraz dwiema recenzjami sporządzonymi przez pracowników naukowych różnych uczelni, innych niż macierzysta uczelnia kandydata, składane są w Sekretariacie LTN do dnia 25 listopada. Wnioskodawcami mogą być dziekani wydziałów uczelni wyższych i dyrektorzy instytutów naukowych (po akceptacji odpowiednich rad).

5. Sekretariat LTN przekazuje wnioski Kapitule Nagrody, która przedstawia Zarządowi Głównemu LTN dwie kandydatury, spośród których Zarząd, w terminie do dnia 23 grudnia, większością głosów wybiera laureata Nagrody. Zarząd może przyznać kandydatowi, który nie został laureatem, wyróżnienie honorowe Sertum Scientificum Lublinense lub Sertum Pro Litteris Lublinense za znaczące i wartościowe osiągnięcie naukowe.Lista osób którym przyznano

Lubelską Nagrodę Naukową


za 2000 r.
prof. dr hab. Zygmunt Urbanowicz(AM) za: Słownik encyklopedyczny anatomii człowieka

za 2001 r.
prof. dr hab. Wojciech Witkowski (UMCS) za książkę: Aleksander This i Jan Kanty Wołowski – wybitni prawnicy Królestwa Polskiego


za 2002 r.
Nagroda I – Zespół autorski: ks. prof.dr hab. Marian Rusecki, ks. dr Krzysztof Kaucha, dr Ireneusz S. Ledwoń OFM, ks. dr Jacenty Mastejza publikację: Leksykon teologii fundamentalnej
Nagroda II – dr hab. Marek Kosmulski prof. PL za monografię: Chemical properties of material surfaces


za 2003 r.
ks. prof. dr hab. Czesław S. Bartnikza trzy książki: 1) Teilhardyzm jako historia uniwersalna; 2) Nadzieje upadającego Rzymu, 3) Matka Boża za 2004 r. prof. dr hab. Andrzej Kidyba (UMCS) za opracowanie książkowe: Kodeks spółek handlowych


za 2005 r.
prof. dr hab. Andrzej Kokowski (UMCS) za książkę: Starożytna Polska


za 2006 r.
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź za książkę: Teologia człowieka


za 2007 r.
dr hab. Tomasz Jasiński za książkę: Polska barokowa retoryka muzyczna


za 2008 r.
dr hab. Andrzej Zniszczyński za książkę: Studium teoretyczno-doświadczalne maszyn wyporowych z zespołem czterech równoległych współbieżnych rotorów


za 2009 r.
prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym za książkę: Migracje. Wybrane zagadnienia


za 2010 r.
prof. dr hab. Stanisław L. Popek (UMCS) za książkę: Psychologia twórczości plastycznej


za 2011 r.
dr hab. Waldemar Bednaruk (KUL) za książkę: Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794)


za 2012 r.
dr hab. Marek Łagoda, prof. PL za książkę: Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi


za 2013 r.
dr hab.Włodzimierz pt.:Beyond Medicine Non-Medical Methods of Treatment in Poland


za 2014 r.
Ks. dr hab.Tadeusz Guz, prof. KUL za książkępt.: Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej


za 2015 r.
dr Bogdan Księżopolski za książkę pt: Multilevel Modeling of Secure Systems in QoP-MLWyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny

(przyznawane od 6 stycznia 2004 r.)
za 2003 r.
prof. dr hab. Jan Lewandowski za książkę: Historia Estonii


za 2005 r.
dr hab. Adam Bobrowski, prof. PL za książkę: Functional Analysis for Probability and Stochastic Processes


za 2007 r.
prof. dr hab. Zygmunt Pejsakza opracowanie książkowe: Ochrona zdrowia świń

Dyplom uznania

za 2007 r.
ks. dr Dariusz Chwastek za książkę: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie