Autor: Dariusz Taźbirek
Lublin w czasie powstania listopadowego
Książka omawia rolę Lublina, jaką miasto odegrało w czasie powstania. Jest to obszerne opracowanie dotyczące organizacji siły zbrojnej i zaopatrzenia wojska, działalności władz administracyjnych i samorządowych, omówiono reakcję mieszkańców miasta na wybuch powstania, stosunek społeczeństwa do władz powstańczych i okupacyjnych oraz jego udział w składaniu ofiar dobrowolnych i zaspakajaniu potrzeb materialnych wojska powstańczego, a później rosyjskiego. Ukazano tu rolę i znaczenie prasy oraz organizację ruchu patriotycznego w Lublinie, przedstawiono straty poniesione przez miasto w wyniku dodatkowych świadczeń mieszkańców, kontrybucji, pożarów i rabunków podczas okupacji rosyjskiej. elevator shoes
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2009
Kategoria: inżynierskie
cena: 21.00 zł