Autor: Dominik Fijałkowski
Ochrona przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie
rephandbag.com W publikacji omówiono aktualny stan ochrony przyrody i środowiska naturalnego na Lubelszczyźnie Przedstawione dane wynikają z wieloletnich badań. Opracowano zagadnienia historii ochrony przyrody, ochronę gatunkową roślin, pomniki przyrody, rezerwaty, parki narodowe, p. krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, problemy ochrony flory i zdrowia człowieka. Podano główne problemy ochrony skał, powietrza, wody, zagrożenia ze strony hałasu, metali ciężkich, udział organizacji społecznych w działaniach na rzecz ochrony przyrody, środowiska oraz waloryzacje przyrodniczą gmin.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2003
Kategoria: inżynierskie
cena: 10.50 zł