Pracownicy Politechniki Lubelskiej w Lubelskim Towarzystwie Naukowym

 • 20.10.2019 | 11:01
 • 0 komentarzy

Powstanie i działalność LTN
Best Replica Watches

Pierwsze nowożytne towarzystwa naukowe powstały w XV wieku we Włoszech. Tradycja ich organizacji w Polsce również sięga XV wieku. Już ok. 1489 roku powołano stowarzyszenie pod nazwą Sodalitas Litteraria Vistulana, które działało tylko dwa lata, ale było jednym z pierwszych towarzystw naukowych na północ od Alp. Warunki panujące w Polsce od XVII wieku, zwłaszcza regres rozwoju miast i szkolnictwa, nie sprzyjały powstawaniu towarzystw naukowych. Pewne ich funkcje spełniały: Komisja Edukacji Narodowej i związane z nią Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, obiady czwartkowe u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz niektóre loże wolnomularskie. Paradoksalnie „Złoty wiek” polskich towarzystw naukowych przypadł na okres rozbiorów. Wtedy właśnie pełniły najbardziej doniosłą rolę, zastępując często te instytucje, które w niepodległych państwach pełniły wiodącą rolę w rozwoju nauki i narodowej kultury [9].

Przełomowym momentem w dziejach tych organizacji oraz prawdziwy ich rozkwit przypadł na początek XIX wieku i wynikał z prądów oświecenia. W 1800 roku utworzono Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie, działające do czasu upadku powstania listopadowego i odrodzone w 1927 roku. W 1816 zainicjowało działalność Towarzystwo Naukowe Krakowskie, przeobrażone w 1872 roku w Akademię Umiejętności, a w 1919 roku w Polską Akademię Umiejętności. Trzecim chronologicznie tego typu stowarzyszeniem w Polsce było Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie działające w latach 1818-1831. Jego prezesem został Joachim Owidzki siostrzeniec Józefa Wybickiego, a jednym z członków honorowych był ks. Stanisław Staszic. Działalność Towarzystwa odnotowano jeszcze w Królestwie Polskim w latach 1909-1914 (członkami Zarządu byli m.in. dr Mieczysław Biernacki i dr Kazimierz Jaczewski) oraz w okresie międzywojennym 1927-1939 [1]. Mr Certify Delaware GED practice test

Wybuch II wojny światowej przerwał aktywność towarzystw naukowych na terenie całej Polski. W czasie jej trwania polski społeczny ruch naukowy rozwijał się na obczyźnie; utworzono m.in. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Yorku, towarzystwa naukowe przy Polskim Wydziale Uniwersytetu w Edynburgu czy Polskie Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie [8]. Reaktywacja działalności w kraju następowała w miarę wyzwalania poszczególnych ośrodków naukowych spod okupacji niemieckiej. Najwcześniej, bo już w październiku 1944 roku uczyniło to Towarzystwo Naukowe KUL. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie wznowiło swoje istnienie w 1945 roku, wegetując w trudnych, pierwszych latach powojennych zaledwie do 1952 roku. Mr Certify Delaware GED practice test

W odpowiedzi na wielkie zapotrzebowanie integracji życia naukowego w regionie oraz rozszerzenia i koordynacji różnorodnych badań naukowych dotyczących Lubelszczyzny w 1957 roku uformowało się istniejące do dzisiaj Lubelskie Towarzystwo Naukowe LTN. Inicjatorami jego utworzenia byli przede wszystkim przedstawiciele ówczesnych uczelni w Lublinie, głównie: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego), Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) oraz instytutów naukowych w Puławach – Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Instytutu Weterynarii.

Ważnym wydarzeniem historii LTN było przekazanie w czasie długotrwałej i owocnej prezesury prof. Tadeusza Krwawicza w dniu 26 stycznia 1973 roku Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim 2 na siedzibę Towarzystwa. W następnym roku, rozpoczynającym okres trzyletniego generalnego remontu Pałacu [10], Polska Akademia Nauk objęła mecenat naukowy nad LTN, co również wpłynęło na podniesienie jego rangi, stanowiąc jednocześnie wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć.

Pracownicy Wyższej Szkoły Inżynierskiej/Politechniki Lubelskiej w:Prezydium Zarządu Głównego LTN:


Prezes: A. Wac – Włodarczyk (26.10.2017 r. – obecnie)
Sekretarz Generalny i Zastępca: K. Zagórski (1969-1976)
R. Sikora (1983-1987)
A. Wac – Włodarczyk (02.2008 r.- 11.2017)
Delegat ds. Regionalnych Towarzystw Naukowych: S. Matyjaszewski (1976-1978)
T. Komecki (1983-1987)
E. Śpiewla (1987-1991 oraz 1999-2003)
I. Pollo (1991 – 1995)
Główny Redaktor Wydawnictwa: K. Schabowska (07.2001-2019)


Komisji Rewizyjnej LTN:
Przewodnicząca: E. Bojar (2003-2019)
Członek: R. Sikora (1987-2003)


IV Wydział Nauk TechnicznychPowołanie Wydziału Nauk Technicznych
Początkowo w strukturze LTN działały trzy wydziały: I – Humanistyczny, II – Biologiczny oraz III – Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny.

Ponad 45 lat temu, 23 stycznia 1973 roku, utworzono nowy IV Wydział Nauk Technicznych. Przesądziło o tym dynamicznie rozwijające się zaplecze naukowe ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz zapotrzebowanie rozbudowującego się przemysłu Lubelszczyzny. Szczególne miejsce w tym gronie stanowiły: Fabryka Samochodów Ciężarowych i Fabryka Maszyn Rolniczych w Lublinie, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, Zakłady Azotowe w Puławach oraz Cementownia w Chełmie i Rejowcu [16].

W kolejnych latach powstały jeszcze dwa wydziały: V Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych w 1978 roku [10] oraz VI Wydział Nauk Teologicznych w 2007 roku. Organizację V Wydziału powierzono prof. Włodzimierzowi Sitko rektorowi Politechniki Lubelskiej oraz prof. Stanisławowi Uziakowi i prof. Edwardowi Michnie.

Zgodnie ze statutem LTN [14] w skład Towarzystwa wchodzą członkowie korespondenci oraz członkowie rzeczywiści, których rekrutacji dokonuje wydział, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji umotywowanej przez dwóch członków rzeczywistych wydziału. Przyjęcie zarówno członka korespondenta, jak i rzeczywistego wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie LTN.

Członkowie Zarządu IV Wydziału Nauk TechnicznychWydziałem kieruje Zarząd, wybierany spośród jego członków na okres 4-letniej kadencji. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący ze swoim zastępcą, sekretarz, redaktor i członkowie. W IV Wydziale funkcję redaktora pełniła prawie zawsze dr inż. Krystyna Schabowska, a pozostałe stanowiska w poszczególnych latach zajmowali pracownicy Politechniki Lubelskiej i w jednym przypadku Wyższej Szkoły Rolniczej WSR (Uniwersytetu Przyrodniczego).

Członkowie Zarządu IV Wydziału Nauk Technicznych LTN w latach 1973-2019 [3], [7], [15], [17], [18]
Lata kadencji Zarząd IV Wydziału Nauk Technicznych
Przewodniczący Zastępca Przewodniczącego Sekretarz Członkowie Zarządu
1973-1975 J. Haman (WSR) - K. Majdiuk -
1975-1979 K. Zagórski (do XI 1978)
I. Pollo
- K. Majdiuk (do XI 1978)
T. Latocha
-
1979-1983 I. Pollo - T. Latocha Z. Rotter-redaktor [14], J. Kowal [14]
1983-1987 I. Pollo - T. Latocha
1987-1991 J. Kowal - J. Skwarna (do III 1990)
K. Majdiuk
-
1991-1995 J. Kowal A. Wac-Włodarczyk T. Janowski -
1995-1999 I. Wiatr K. Schabowska E. Ratajewicz-Mikołajczak K. Schabowska
1999-2003 A. Wac-Włodarczyk E. Ratajewicz-Mikołajczak I. Wiatr, J. Lipski, W. Jarzyna
2003-2007 A. Wac-Włodarczyk J. Lipski W. Jarzyna K. Schabowska, Z. Złonkiewicz
2007-2011 A. Wac-Włodarczyk J. Lipski J. Majewski K. Schabowska, Z. Ratajewicz
2011-2015 A. Wac-Włodarczyk J. Lipski J. Majewski K. Schabowska, S. Fic, J. Sikora, K. Zaleski
2015-2017 A. Wac-Włodarczyk J. Sikora J. Kozieł K. Schabowska, J. Majewski, K. Zaleski


Wyróżnieni przez LTN pracownicy Politechniki LubelskiejW ramach działalności Towarzystwa pewne osoby, mogą otrzymać honorowe wyróżnienie Resolutio Pro Laude Academica za wspieranie działalności LTN. Jest to wyróżnienie honorowe – ze specjalnym dyplomem, jako wyraz szczególnego uznania dla wybitnych osobistości. Spośród pracowników Politechniki Lubelskiej otrzymali je rektorzy naszej Uczelni [18]: prof. Kazimierz Szabelski (7.01.2003), prof. Józef Kuczmaszewski (6.01.2009) oraz prof. Marek Opielak (8.01.2013).

Tę grupę odznaczonych stanowią głównie rektorzy lubelskich uczelni i Prezydent Miasta Lublina, którzy poprzez swoje instytucje bardzo znacząco wspierają finansowo i merytorycznie utrzymanie działalności LTN. Jest to tym istotniejsze, że od 1991 roku MNiSW nie finansuje działalności społecznych towarzystw naukowych [2], [4], [5], [12], [15]. Zarząd Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, reprezentujący również lubelskie środowisko naukowe (prof. Iwona Hofman – z UMCS, przewodnicząca Rady oraz prof. A. Wac-Włodarczyk z PL) od wielu lat usiłuje wypracować i uzgodnić zasady utrzymania finansowego społecznego ruchu naukowego. Mimo usilnych starań przy okazji permanentnych reorganizacji i reform szkolnictwa wyższego w Polsce, niestety ta kwestia pozostaje ciągle pomijana. Dlatego też Lubelskie Towarzystwo Naukowe w sposób szczególny docenia i wyraża swoją wdzięczność władzom lubelskich uczelni i włodarzom miasta za okazywaną pomoc. Mr Certify Delaware GED practice test

Innym rodzajem wyróżnienia nadawanego od 1995 roku za wyjątkowe zasługi na polu nauki lub jej organizacji jest odznaczenie – „Zasłużony dla Środowiska Naukowego Lublina” (Meritus Pro Societate Scientiarum Lublinensis; Pro Societate Scientiarum et Litterarum Lublinensi Merito , którym uhonorowano, w kolejności chronologicznej następujących pracowników Politechniki Lubelskiej [7]: prof. K. Szabelski (2.01.1998), dr K. Schabowska (4.01.2000), prof. W. Sitko (3.01.2002), prof. A. Wac-Włodarczyk (3.01.2006), prof. I. Wiatr (2.01.2007), prof. E. Bojar (7.01.2014) oraz prof. T. Janowski (10.01.2017).

Szczególną i zasłużoną popularnością cieszy się od 2000 roku Lubelska Doroczna Nagroda Naukowa „Premium Scientiarum Lublinense” [13] (od 2008 r. im. Prof. Edmunda Prosta) za najlepszą pracę badawczą lub publikację książkową, pochodzącą z Lubelskiego Ośrodka Naukowego. Muszą ją cechować wysokie walory naukowe, oryginalność treści i formy. Członkowie Kapituły Nagrody po wnikliwych dyskusjach rekomendują Zarządowi LTN dwie najlepsze dysertacje opublikowane w ciągu ostatniego roku akademickiego do końcowej oceny i wyboru ewentualnego laureata. Spośród pracowników Politechnik Lubelskiej byli nimi [6], [7], [18]:


 • dr hab. inż. Andrzej Zniszczyński, prof. PL, w 2008 r. za pracę pt. „Studium teoretyczno-doświadczalne maszyn wyporowych z zespołem czterech równoległych współbieżnych rotorów”, 6.01.2009,

 • dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. PL, w 2012 r. za pracę pt. „Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi”, 8.01.2013,

 • dr hab. inż. Grzegorz Komarzyniec, w 2018 r. za pracę pt. „Prąd włączania transformatorów nadprzewodnikowych”, 3.01.2019.Ponadto prestiżowe wyróżnienie za monografię w ramach Lubelskiej Nagrody Naukowej „Sertum Scientificum Lublinense” otrzymali [13], [18]:

 • prof. dr hab. Marek Kosmulski w 2002 r. za pracę pt. „Chemical properties of material surfaces”, 7.01.2003,

 • prof. dr hab. Adam Bobrowski w 2005 r. za pracę pt. „Functional Analysis for Probability and Stochastic Processes”, 3.01.2006.Oczywiście w niniejszej prezentacji nie sposób wymienić wszystkich osób, pracowników Politechniki Lubelskiej, współpracujących z LTN szczególnie wielu organizatorów konferencji, aktywnych prelegentów, merytorycznych dyskutantów czy autorów monografii wydanych pod auspicjami Wydawnictwa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Z powyższego, dość krótkiego zestawienia pewnych faktów historycznych wynika, że Lubelskie Towarzystwo Naukowe jest kontynuatorem długoletnich tradycji związanych z miastem i regionem. Jego nadrzędnym celem jest podejmowanie i popieranie prac badawczych w zakresie wszystkich dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących regionu oraz organizowanie i rozwijanie życia naukowego na Lubelszczyźnie.

Intencją naszą propagowaną wśród pracowników Politechniki Lubelskiej jest integracja środowiska akademickiego oraz stworzenie form wymiany doświadczeń naukowo-badawczych, które stałyby się także miejscem promocji młodych pracowników nauki. Dlatego też zapraszamy między innymi, promotorów prac doktorskich oraz kierowników katedr do zgłaszania potencjalnych referentów i tematyki ich wystąpień związanych z uprawianą dyscypliną naukową. Zachęcamy też do współpracy oraz publikowania swoich dysertacji i różnych prac naukowych przez Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Andrzej Wac-Włodarczyk

Bibliografia

 1. Bender R.: „Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie – prekursor Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, Biuletyn Informacyjny LTN, nr 14/15, 1995

 2. Biskup M.: „Cele i warunki działania Towarzystw Naukowych Ogólnych”, Nauka, nr 1, 2000, s.131-140

 3. „Biuletyn Informacyjny LTN”, Lublinensis Societas Scientiarum, nr 1÷111, 1991 - 2019

 4. Grzywacz A.: „Współdziałanie Polskiej Akademii Nauk ze społecznym ruchem naukowym”, Rada Towarzystw Naukowych PAN, Towarzystwa Naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”, Warszawa, 2013, s.191-197

 5. Hałoń E.: „O współdziałaniu Towarzystw Naukowych i Polskiej Akademii Nauk”, Nauka, nr 1, 2000, s.152 – 198

 6. Korobowicz A.: „Sprawozdanie z działalności LTN za kadencje w latach 2007 - 2015”, Lublin 2007, 2015

 7. Kronika LTN 1957 - 2019

 8. Kruszewski Z.: „Rola towarzystw naukowych w urzeczywistnianiu idei społeczeństwa obywatelskiego”, Towarzystwa Naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”, Warszawa, 2013, s.321-331

 9. Kryszewski W.: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/towarzystwanaukowe (dostęp 23.07.2019)

 10. Malarczyk J.: „Z tradycji i historii Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, Biuletyn Informacyjny LTN, nr 12/13, 1994

 11. Muszyński W.: „Lubelskie Towarzystwo Naukowe jako regionalny ośrodek życia naukowego”, Problemy społecznego ruchu naukowego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, nr 6, 2000, s.5-37

 12. Piskurewicz J.: „Towarzystwa naukowe w Polsce i ich problemy organizacyjne”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 13, 1999

 13. Prost E.: „Sprawozdanie z działalności LTN za kadencję 1999 – 2003”, Lublin 2003

 14. Statut LTN „Lubelskie Towarzystwo Naukowe – Statut”, Lublin 1981

 15. Szostek A.: „Lubelskie Towarzystwo Naukowe i jego rola w życiu naukowym Lubelszczyzny”, PAUza Akademicka, nr 306, 2015, s.3

 16. Wac-Włodarczyk A., Schabowska K.: „30 lat IV Wydziału Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej, Nr 1(11), 2004, s.26-29

 17. Wac-Włodarczyk A.: „IV Wydział Nauk Technicznych LTN”, 40 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Lublin, ISBN 83-89373-51-3, 2004, s.209-214

 18. Wac–Włodarczyk A.: „Sprawozdanie z działalności IV Wydziału LTN za kadencje w latach 1999-2017”, Lublin 2003, 2007, 2011, 2015, 2017

 19. Wac-Włodarczyk A.: „IV Wydział Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” 50 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 1964-2014, ISBN: 978-83-7947-072-3, Lublin 2014, s. 269-273.

osmrtnice
smrtovnice
osmrtnicama ljubuški
umrli ljubuški
osmrtnice grude
smrtovnice bihac
umrli
smrtovnice sarajevo

0 Komentarzy

Napisz komentarz